MITSURU NAGATA

Original Sumi-e

'
'
'
'
'
'

Mitsuru Nagata